Strona Główna SIP

Kalendarium


27 Sierpnia 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Angel, Angelus,
Cezary, Gebhard,
Józef, Kalasanty,
Małgorzata,
Przybymir, Rufus,
Teodor
Do końca roku zostało 127 dni.

Cytat dnia

Świat łamie każdego, ale potem wielu jest silniejszych w miejscu złamania.

LogowanieArchiwum

Powered by mod LCA

Dodaj do Ulubionych

 
 


Designed by:

Społeczna Inspekcja Pracy
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 lipca 2011 06:22

ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE

 

Jedna z definicji zdarzenia potencjalnie wypadkowego określa, że zdarzenie potencjalnie wypadkowe (ZPW) to takie, które nie spowodowało urazu, strat lub szkód tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Obowiązek rejestracji oraz rejestrowania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych w Azotach Tarnów wynika z wdrożenia w firmie systemu zarządzania BHP wg wymagań norm:

-PN-N-18001:2004

-BS OHSAS 18001:2007

 

Nie jest to wymóg prawny.


Polityka Zarządzania obowiązująca w Azotach Tarnów zawiera następującą deklarację:

zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.

 

W Azotach Tarnów sposób postępowania przy identyfikacji i rejestracji Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych zawarty jest w  Zarządzeniu wewnętrznym 18/2010, które dotyczy: instrukcji w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych.


Wg Zarządzenia Wewnetrznego 18/2010 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to:

niebezpieczne zdarzenie,

związane z wykonywaną pracą,

podczas którego nie dochodzi do urazów

lub pogorszenia stanu zdrowia.

 

Zarzadzenie Wewnętrzne 18/2010

 

§ 5 

Postępowanie w razie zdarzenia potencjalnie wypadkowego.


         W przypadku zdarzenia potencjalnie wypadkowego (dotyczy również podwykonawców podczas wykonywania prac na terenie i na rzecz Azotów Tarnów):

1. Pracownik, który stwierdził zaistnienie zdarzenia potencjalnie wypadkowego jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz w razie potrzeby, zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

2. Miejsce zdarzenia potencjalnie wypadkowego pracownik (w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym) zabezpiecza do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn w sposób wykluczający:

-dopuszczenie do miejsca zdarzenia osób niepowołanych,

-uruchomienie bez koniecznej potrzeby urządzeń, które w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane,

-dokonywanie zmian położenia innych przedmiotów, które spowodowały zdarzenie  lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności.

3. Zgodę na uruchomienie urządzeń lub dokonanie innych zmian w miejscu zdarzenia wyraża kierownik jednostki / komórki organizacyjnej po dokonaniu oględzin, sporządzeniu szkicu lub fotografii miejsca zdarzenia oraz wykonaniu innych niezbędnych ustaleń.

4. Jeśli zdarzenie potencjalnie wypadkowe jest zakwalifikowane jako sytuacja awaryjna, obowiązuje zarządzenie wewnętrzne „Instrukcja w sprawie zapobiegania zaistnieniu zaburzeń, defektów i awarii oraz ustalania zasad postępowania w wypadku wystąpienia tych zdarzeń”. Stosowna komisja analizuje zdarzenie i sporządza protokół zgodnie z tym zarządzeniem.

5. Bezpośredni przełożony pracownika lub pracownik, który stwierdził zaistnienie zdarzenia  potencjalnie wypadkowego, jest zobowiązany zgłosić to zdarzenie do Działu    Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska w Zakładach Azotowych w  Tarnowie - Mościcach S.A.

6. Osoba kierująca pracami podwykonawców zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. o zaistniałych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych w formie pisemnej.

7. Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska prowadzi rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na formularzu wg załącznika nr 3 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 7

Ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia potencjalnie wypadkowego

 

1. Zespół w składzie: Inspektor BHP i Społeczny Inspektor Pracy ustala okoliczności i przyczyny zdarzeń potencjalnie wypadkowych sporządzając „Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia potencjalnie wypadkowego” będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji. Jeśli zdarzenie potencjalnie wypadkowe dotyczy pracownika podwykonawcy w pracach zespołu uczestniczy także przedstawiciel podwykonawcy.

2. Ustalone okoliczności i przyczyny zdarzenia potencjalnie wypadkowego ww. zespół dokumentuje w formularzu Karta niezgodności/spostrzeżeń wg procedury PJ-805; PS/PB-19, którą przekazuje kierownikowi jednostki / komórki organizacyjnej, której dotyczy zdarzenie potencjalnie wypadkowe.

3. Kierownik jednostki / komórki organizacyjnej określa i planuje działania korygujące lub zapobiegawcze, nadzoruje ich wdrożenie, a po ich zakończeniu sprawdza skuteczność wdrożonych działań.

4. Zatwierdzoną Kartę niezgodności/spostrzeżeń w trybie procedury PJ-805; PS/PB-19, kierownik jednostki / komórki organizacyjnej przekazuje do Działu Systemów Zarządzania, a kopię do Działu Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska oraz do przedstawiciela podwykonawcy, jeśli ma to zastosowanie.

5. Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska, na podstawie danych w w/w karcie wypełnia Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Skuteczność wdrożonych działań po zaistnieniu zdarzeń potencjalnie wypadkowych Dział Bezpieczeństwa Technicznego, Ochrony Pracy i Środowiska ocenia okresowo w ramach kontroli stanu bhp.

 

Dodatkowo, poza obowiązkami wynikającymi z ZW 18/2010 w komórce organizacyjnej

powinien być prowadzony rejestr Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych.

 

 

Skala Występowania Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych

 

Przyjmijmy, że w Azotach Tarnów rocznie rejestruje się kilkanaście wypadków – ok. 20 (na  jeden wypadek przypada  około 600 ZPW).

 • 20 x 600 = 12000 ZPW
 • 12000 ZPW na około 2000 pracowników to:
 • 6  ZPW na pracownika ZAT rocznie powinno zostać zidentyfikowanych

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż wypadki rejestrowane w Azotach Tarnów związane są z produkcją a nie z pracami biurowym.

 

Wiem, że nie jest łatwo przekonać pracowników do zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Wiele osób pytanych, dlaczego tego nie robi odpowiada krótko:

 • nie będę donosił,
 • majster wyrzuci mnie z pracy,
 • kierownik reaguje, ale nie pozwala informować innych,
 • na początku wysłuchają, a potem szykanują,
 • już to kilkakrotnie zgłaszaliśmy, ale i tak nikt nie reaguje,
 • itd.Przykłady zdarzeń potencjalnie wypadkowych  z przymróżeniem oka


 

 

  Bo brakło wyobraźni…

      Bo to był, jedyny sposób…               Bo brakło wyobraźni…    

 

Bo myślał, że celnie strzelają…

Bo myślał, że celnie strzelają… 

 

 

 

Dziękuję tym którzy wytrwali do końca ZSIP Krystyna Kuc       


 

 


 

 
Ryzyko zawodowe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 maja 2011 09:50

Ryzyko towarzyszy, każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością poniesienia straty. Ryzyko zawodowe - to możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności możliwość wystąpienia u pracownika niekorzystnych skutków zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

 

Ryzyko zawodowe ponosi człowiek w związku z wykonywaniem pracy, dlatego zawsze wyjściowym składnikiem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest identyfikacja zagrożeń środowiska pracy, przeprowadzenie przeglądów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokonanie rzetelnej rejestracji uzyskanych wyników.

 

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa tj. Kodeksu Pracy i wprowadzonych  Norm PN-N 18001:2004 i OHSAS 18001:2007.  Ocena ta powinna umożliwić pracodawcy i osobom zaangażowanym w działania związane z bezpieczeństwem i ochroną pracy na:

- zidentyfikowanie związanych z pracą zagrożeń, które mogą powodować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i inne dolegliwości u pracowników,

- uwzględnienie obowiązujących wymagań prawa

- sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie.


Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza zespół, dla którego podstawowymi dokumentami potrzebnymi do oceny ryzyka zawodowego są:

 • dokumenty dotyczące przydziału środków ochrony indywidualnej;
 • zasady stosowania środków ochrony zbiorowej;
 • instrukcje bezpiecznej pracy;
 • profilaktyczne badania lekarskie.

Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

-zapewnić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika

-być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy

- pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego.


Każdy pracownik w ZAT S.A. ma opracowaną ocenę ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy, przełożony informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz stosowanych środkach profilaktycznych. Zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku potwierdza własnoręcznym podpisem. Proces  ten jest powtarzalny i zmierzający do ciągłego doskonalenia.

 

Krystyna Kuc 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

ZAT S.A. 

 

 

 
Społeczna Inspekcja Pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 czerwca 2010 12:01

Kiedy tworzyliśmy w Zakładach Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. naszą organizację związkową, jako jeden z celów nadrzędnych przyjęliśmy ochronę warunków pracy nie tylko naszych członków, ale wszystkich pracowników firmy.

Drugie Walne Zebranie Delegatów naszego Związku odbyte wiosną 2009 roku, postawiło przed Zarządem, jako jedno z najważniejszych zadań, wznowienia działalności  społecznej inspekcji pracy w ZAT S.A. W ostatnich latach aktywność istniejących związków zawodowych w tej dziedzinie praktycznie zanikła. Od wielu lat nie odbywały się wybory społecznych inspektorów pracy. Społeczny ruch ochrony warunków pracy, będący od zarania istnienia związków zawodowych ich główna domeną, zszedł niestety  na dalszy plan.   

Konsekwentne działania Zarządu zmierzające do powołania społecznej inspekcji pracy zakończyły się pełnym sukcesem. W dniu 10-11-2009 r., na nasz wniosek, wszystkie organizacje związkowe działające w ZAT S.A. podpisały uzgodnioną treść regulaminu wyborów i zarządziły wybory Społecznych Inspektorów Pracy w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Uchwałą Poszerzonego Zarządu Związku kandydatem ZZPRC w wyborach na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy została koleżanka Krystyna Kuc, a kandydatami ZZPRC na funkcję Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy zostali: w Centrum Badań i Analiz – Iwona Burnat, w Centrum Elektrociepłowni – Marcin Ogarek, w Centrum Kaprolaktamu – Tomasz Drużkowski, w Centrum Tworzyw Sztucznych - Paweł Skiba, w Centrum Nawozów- Mariusz Krajewski. Do prac w Głównej Komisji Wyborczej oraz Okręgowych Komisjach Wyborczych, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego zgłosił 19 osób.

Wszyscy proponowani przez nas kandydaci zostali wybrani na Społecznych Inspektorów Pracy i rozpoczęli swoja działalność.

O istotnych działaniach i problemach społecznej o inspekcji pracy będziemy informować na naszej stronie internetowej. 


 
Społeczna Inspekcja Pracy w Zakładach Azotowych w Tarnowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 maja 2010 00:00


Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy - Krystyna Kuc 

 

Biuro Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy znajduje się w budynku Dyrekcji Technicznej na parterze w prawym skrzydle

Kontakt:

tel.49-57 (014 637-49-57)
tel kom. 70 031 (785 780 031)


Wydziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy


Centrum Badań i Analiz - Iwona Burnat, brygada II, tel.21-66

Centrum Elektrociepłowni - Marcin Ogarek,brygada II IV BOP, tel.28-38

Centrum Kaprolaktamu - Tomasz Drużkowski,brygada II, tel.35-96

Centrum Nawozów - Mariusz Krajewski, brygada II, tel.43-80

Centrum Tworzyw Sztucznych - Paweł Skiba, brygada IV, tel.31-61

Centrum Strategiczne - Piotr Moździerz, tel. 70 137 (785 780 137)

 
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r o Społecznej Inspekcji Pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 02 maja 2010 00:00

Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r o Społecznej Inspekcji Pracy

Czytaj ustawę

 


Pogoda

Licznik Odwiedzin

Dzisiaj29
Wczoraj208
W tym tygodniu959
W tym miesiącu5201
Wszystkie305297
Powered by Kubik-Rubik.de

W Grupie Azoty

Grupa Azoty - Wydarzenia
 • GRUPA AZOTY TONE FESTIVAL – PEŁNA INTEGRACJA!
  Już 17 września na tarnowskim Rynku odbędzie się Grupa Azoty TONE Festival – nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Tarnowa. Jest to nowa odsłona popularnej imprezy muzycznej organizowanej przez Grupę Azoty od pięciu lat. TONE Festiwal to muzyczne wielopokoleniowe spotkanie kultur.


  GRUPA AZOTY TONE FESTIVAL – PEŁNA INTEGRACJA!
 • Wynik Grupy Azoty pod presją sytuacji rynkowej
  W pierwszym półroczu GK Grupa Azoty zrealizowała wyniki  na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości blisko 438 mln zł oraz EBITDA 695 mln zł przy przychodach 4,63 mld zł. 

  Wynik Grupy Azoty pod presją sytuacji rynkowej
 • Niezmiennie na liście chemicznych Gepardów Biznesu 2015!
  Spośród prawie 35 tysięcy przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu br. przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu (IEB), tytuł Geparda Biznesu 2015 uzyskało 265 firm z branży chemicznej. Na tej prestiżowej liście ponownie znalazły się Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty POLICE.

  Niezmiennie na liście chemicznych Gepardów Biznesu 2015!
 • Czempioni łączą siły w budowaniu nowego wizerunku polskiej gospodarki
  17 największych polskich przedsiębiorstw, w tym Grupa Azoty powołuje Polską Fundację Narodową, której zadaniem będzie promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.   Czempioni łączą siły w budowaniu nowego wizerunku polskiej gospodarki
 • Powołanie Członka Rady Nadzorczej
  Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2016 roku otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa o powołaniu na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki do składu Rady Nadzorczej X kadencji Grupy Azoty S.A. z dniem 5 lipca 2016 roku Pana Marka Grzelaczyka. 

  Powołanie Członka Rady Nadzorczej
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla spółki Grupa Azoty Automatyka
  W czerwcu 2016 r. spółka Grupa Azoty AUTOMATYKA otrzymała po raz kolejny Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, nadawany przez Bisnode Polska za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2015. 


  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla spółki Grupa Azoty Automatyka